De Bommenregeling blijft vooralsnog ongewijzigd. Wel wijzigt met ingang van 2019 de peildatum waarvoor aanvragen bij het ministerie binnen moeten zijn van 1 maart naar 1 april. Dat staat in de Meicirculaire Gemeentefonds 2018. In de Meicirculaire wordt ook ingegaan op de stand van zaken van de werkgroep die is gevraagd te adviseren over de wijze waarop een kenniscentrum en normenkader gestalte kunnen krijgen. Helaas is het advies inzake Kenniscentrum CE nog steeds niet definitief, omdat er nog overleg plaatsvindt tussen de betrokken departementen. VEO heeft bij het ministerie benadrukt dat het van belang is dat we verder kunnen met de inrichting van het Kenniscentrum en met name ook het oppakken van het onderzoeksprogramma.