Belangrijk voor het detectie-traject is een strakke inventarisatie van het benodigde personeel en de apparatuur tijdens de werkvoorbereiding. Op het eerste gezicht lijkt de detectiefase erg technisch, waarbij bedrijven zich enkel onderscheiden door de meest geavanceerde technieken te gebruiken. In werkelijkheid maakt vrijwel ieder bedrijf gebruik van dezelfde meetapparatuur en schuilt het onderscheidend vermogen in deskundig personeel.

Personeel als onderscheidende factor

De kracht van ECG zit hem in ons deskundig opgeleid personeel. Hoe dat zit? Welke detectiemethode ook wordt geadviseerd: allemaal meten ze metaalhoudende objecten in de bodem. Het is vervolgens aan het personeel om deze meetgegevens te interpreteren. Het personeel bepaalt of een gemeten object staat voor een granaat of een punaise, en dus of het object wordt opgegraven of niet. Goed opgeleid personeel kan dus het verschil betekenen tussen het benaderen van 200 of 20 objecten. De rekensom is snel gemaakt.

De detectiefase is een logisch vervolg na het vooronderzoek en de eventueel uitgevoerde Risicoanalyse (RA). In het vooronderzoek wordt een indicatie gegeven van de locatie van mogelijke ontplofbare oorlogsresten. Tijdens de RA wordt een risicoafweging gemaakt met het oog op de door u geplande werkzaamheden. Om de opsporing ter plaatse zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt tijdens de werkvoorbereiding een projectplan gemaakt. De detectiefase is de eerste stap in de uitvoering van dit projectplan.

Tijdens de detectiefase wordt vastgesteld of er binnen verdachte locaties daadwerkelijk metaalhoudende objecten (zoals explosieven) aanwezig zijn. Met geavanceerde meettechnieken wordt de massa en de diepte van deze objecten in kaart gebracht. De verkregen detectiegegevens worden direct of in een later stadium vastgelegd en door specialisten geanalyseerd en geïnterpreteerd. Tijdens de interpretatie worden de verdachte objecten onderscheiden van de overige objecten en opgenomen in een overzichtslijst. Vervolgens maken we een detectierapport op en wordt u geadviseerd omtrent eventuele vervolgstappen.

Het personeel van ECG is volledig gecertificeerd volgens de CS-OOO regelgeving. Dit betekent dat de deskundigheid van onze experts wordt getoetst en er periodiek examen moet worden afgelegd. Enkel na het positief afronden van dit examen worden zij aan het werk gesteld. Dit verzekert u van gekwalificeerde technici bij uw project.

Veelgestelde vragen

Ja, detectie is altijd mogelijk. Het is echter de vraag of bruikbare meetresultaten te verwachten zijn. Bij detectie worden namelijk metaalhoudende objecten in de bodem gemeten. Wanneer er te veel verstorende objecten in het gebied of de bodem aanwezig zijn, zal de detectie te veel verstoord worden om een goede interpretatie van meetgegevens mogelijk te maken.

Bij dieptedetectie worden de metingen door middel van sonderingen uitgevoerd. Men gaat dus daadwerkelijk de bodem in. Bij oppervlaktedetectie blijft men op het maaiveld en worden meetsignalen de bodem ingestuurd.

Het gebied moet zo vlak en schoon mogelijk zijn om een goede detectie te kunnen garanderen. Verstorende objecten als hekwerken, vee, begroeiingen etc. zouden dan ook verwijderd moeten worden. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt gezamenlijk naar een oplossing gezocht.

Jazeker. ECG beschikt over varend materieel dat metingen kan verrichten van waterbodems.

Interesse in Detectie?