Veelgestelde vragen

Betreft: Vooronderzoek

Omdat u als opdrachtgever graag alle risico’s van uw project wil weten en beheersen voordat de werkzaamheden aanvangen. Met een gedegen vooronderzoek kunt u acteren en hoeft u niet achteraf te reageren.

Als opdrachtgever bent u verplicht om alle risico’s van een werk te inventariseren en te evalueren (RI&E). Het onderwerp ontplofbare oorlogsresten behoort hier ook toe. De arbeidsinspectie controleert hier op en beschouwt het vooronderzoek dan ook als vast onderdeel van uw risico-inventarisatie.

Ja, dat mag. In de regelgeving van het CS-OOO zijn vooralsnog geen opleidings- of ervaringseisen opgenomen. Dit in tegenstelling tot de mensen die de opsporing ‘in het veld’ verzorgen. Of dit wenselijk is, is natuurlijk de vraag. ECG hanteert daarom op eigen initiatief interne opleidingseisen aan diegenen die een vooronderzoek uitvoeren.

Een vooronderzoek geeft niet de garantie dat er in een (deel)gebied wel of geen conventionele explosieven liggen. Wel toont een gedegen onderzoek aan waar een feitelijk onderbouwde kans op het aantreffen van CE bestaat en waar niet.

Betreft: Projectgebonden Risicoanalyse

Een Projectgebonden Risicoanalyse (PRA) kan uitgevoerd worden wanneer uit een vooronderzoek is gebleken dat een gebied (deels) als verdacht gebouwd moet worden. Zeker wanneer het te bewerken gebied verschillende kenmerken heeft en er diverse soorten bodemingrepen plaats zullen vinden, kan het raadzaam zijn om een PRA op te laten stellen. In complexe gebieden kan een PRA u van een locatiespecifiek advies voorzien.

Het laten uitvoeren van een PRA is niet verplicht, maar kan u meer inzicht geven in het uit te voeren opsporingsproces.

Bij de PRA worden bij ECG meerdere disciplines betrokken. Zo wordt het onderzoeksteam gevormd door academisch geschoolde historici, GIS-deskundigen, civieltechnici en explosievendeskundigen. Op deze manier zijn alle facetten vertegenwoordigd.

Betreft: Werkvoorbereiding

De input voor de werkvoorbereiding wordt gevormd door het vooronderzoek. Deze is opgesteld of wordt getoetst door de historici van ECG. De civieltechnici, explosievendeskundigen en milieukundigen van ECG maken hierop een projectplan waarin beschreven staat hoe de opsporing in het verdachte gebied zo efficient mogelijk uitgevoerd kan worden. De werkvoorbereiding wordt ondersteund door GIS-deskundigen om alle facetten van de uitvoering zo secuur mogelijk vast te leggen en te presenteren met overzichtelijk kaartmateriaal.

In principe wel. Het is immers van belang om te bepalen wat de status van het opsporingsgebied is en vast te stellen welke facetten de effectiviteit van de opsporing kunnen belemmeren.

De opdrachtgever dient altijd in te stemmen met het opgestelde projectplan. Enkel wanneer er daadwerkelijke benadering van verdachte objecten plaats gaat vinden, dient het Bevoegd Gezag (in veel gevallen de gemeente) ook voor akkoord te tekenen.

Betreft: Detectie

Ja, detectie is altijd mogelijk. Het is echter de vraag of bruikbare meetresultaten te verwachten zijn. Bij detectie worden namelijk metaalhoudende objecten in de bodem gemeten. Wanneer er te veel verstorende objecten in het gebied of de bodem aanwezig zijn, zal de detectie te veel verstoord worden om een goede interpretatie van meetgegevens mogelijk te maken.

Bij dieptedetectie worden de metingen door middel van sonderingen uitgevoerd. Men gaat dus daadwerkelijk de bodem in. Bij oppervlaktedetectie blijft men op het maaiveld en worden meetsignalen de bodem ingestuurd.

Het gebied moet zo vlak en schoon mogelijk zijn om een goede detectie te kunnen garanderen. Verstorende objecten als hekwerken, vee, begroeiingen etc. zouden dan ook verwijderd moeten worden. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt gezamenlijk naar een oplossing gezocht.

Jazeker. ECG beschikt over varend materieel dat metingen kan verrichten van waterbodems.

Betreft: Benaderen & Veiligstellen

Ja. Uit de detectie kan blijken dat er zich een verdacht object in de bodem bevindt, maar pas na benadering kan vastgesteld worden om wat voor soort object het daadwerkelijk gaat. Daarom is het zaak dat benadering van objecten door gespecialiseerde en ervaren vakmensen wordt uitgevoerd.

Nee. Metaalhoudende objecten of puin worden ook vaak opgegraven. Deze objecten hadden bij de interpretatie van de meetgegevens een waarde die overeenkwam met een mogelijk explosief en zijn daarom met dezelfde voorzichtigheid benaderd. Hoefijzers, ijzerplaten, kippengaas en ander ongevaarlijke objecten komen we dan ook vaak tegen.

Deze worden door ECG afgevoerd of (na overleg met de opdrachtgever) gescheiden gehouden. Historisch gezien waardevolle objecten worden altijd overgedragen aan de opdrachtgever. In het geval van verdachte, criminele vondsten (zoals wapens of geldkluizen) wordt ook de plaatselijke politie geïnformeerd.

Nee, die taak is voorbehouden aan de Explosieven Opruimingsdienst van het Ministerie van Defensie. ECG kan u bedienen van het vooronderzoek tot en met het veiligstellen van aangetroffen munitieartikelen in onze speciale opslagbunkers. Het daadwerkelijk onschadelijk maken van de vondsten is een overheidstaak.

Heeft u een andere vraag voor ECG?